List/Grid

اسلام برده دار استراک در دسته اسلام برده دار

البقره، ماده‌گاو – نشست دوم

البقره، ماده‌گاو – نشست دوم

تا آنجا آمدیم که در تازینامه دیدیم یک خدایی هست که آمده از اولش می گوید من حاضر نیستم یک عده‌ای را خوب خلق کنم و در ضمن پدرشان هم… ادامه مطلب »

البقره، ماده‌گاو – نشست نخست

الف، لام، میم البقره یا ماده گاو آغاز میشود با الف، لام، میم. ببینید بعضی از مذاهب و اهل باورهای دیگر می‌آیند و هرچیزی که معنایی ندارد برایش می‌نشینند حساب… ادامه مطلب »