List/Grid

حقوق اقوام در ایران استراک در دسته حقوق اقوام در ایران

خورشید تابان کردستان درپشت ابرهای سیاە نادانی اسلام پنهان ماندە است

خورشید تابان کردستان درپشت ابرهای سیاە نادانی اسلام پنهان ماندە است

بادرود فراوان بر مردم همزبانم در کردستان بزرگ از زمانی که کردستان درطول این هزارو چهارصد سال در اسارت ترک وتازی وفارس شیعە فرزندانش را تاحال از دست داده است… ادامه مطلب »

هم آموزش زبان مادری و هم آموزش «به» زبان مادری.

هنگامی که یک سیل کوه شکن راه خود را میگشاید به همراه خود لاشه های چهار پایان مرده ای را که گند گرفته اند را نیز به همراه خود میآورد…. ادامه مطلب »