راه کوروش

راه کوروش پروژه ای چندمنظوره و ویژه برای گردآوری پتانسیل ها و ظرفیتهای موجود در برونمرز است که در جهت پشتیبانی و حمایت از مبارزین درون میهن و سایر طرحهای انجمن پادشاهی ایران بویژه طرح فتح تهران و کنترل پایتخت و سایر شهرها، تلاش میکند در راستای ایجاد دفاتری نزدیک در گستره ایران بزرگ (خاورمیانه) و حمل درفش کاویانی از راه شاهی با هدف تضمین صلح منطقه ای انگیزه های لازم را در بسیج نیروهای داخلی و بین المللی همسو ساخته و ایرانیاران راستین را جهت برقراری آیین ریشه ای کوروش بزرگ در آریابوم و نشاندن درفش کاویانی در پاسارگاد به یاری پذیرد.

این طرح  در آخرین روز سال کبیسه ۶۳۸۰ (سال ۱۳۹۵ معا ) در ۳۰ اسفند کلید خورد و از فردای نوروز ۶۳۸۱ (سال ۱۳۹۶ معا ) مراحل مقدماتی آن آغاز شد. اهداف گنجانده شده در این ابرطرح بشکل تخصصی با تجزیه و تحلیل کلیه رویدادهای سیاسی، روابط دیپلوماتیک، اصول دیپلماسی جهانی، شبکه های مافیایی، ماموران و حقوق بگیران وزارت اطلاعات، وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران را به اضافه عوامل و مزدوران ریز و درشتی که مانع انجمن پادشاهی ایران برای رسیدن به آرمان بزرگ شاهنشاهی بودند را بطور سیستماتیک و برنامه ریزی شده هدف قرار داد و در کنار سایر طرحهای عملیاتی و آموزش نیروها در انجمنهای داخل کشور به موازات رایزنیهای برونمرزی، پس از رونمایی در خرداد ماه سال ۶۳۸۲ (سال ۱۳۹۷ معا ) وارد مراحل جدید خود شد و همچنان ادامه دارد. اما آنچه که اساسا مبنای طراحی و اجرای “راه کوروش” می‌باشد و از آن یک ابر طرح میسازد، همان ماهیت و اصولی است که درفش کاویانی اسطوره ای در خود دارد ( برافرازی و جنبه راهبردی و نمادین درفش با افراشتگی و حرکت برای پیروزی و همراه سازی سایر آزادی خواهان، وطن پرستان و صلح دوستان) افزون بر اینکه در کنار این صورت نمادین و داد خواهانه مسیرها از بین راه های شاهی که به دست کوروش بزرگ و پادشاهان هخامنشی برای صلح و امنیت و تجارت بنیان نهاده شد به ترتیبی گزینش گردند که پیروزمندانه باشد. قطعا مماشات و همراهی‌های بسیاری نصیب رژیم انیران جمهوری اسلامی در جریان بود که مانع از شناخت راهکارهای اساسی میشد، سانسور خبری و بایکوت، در کنار مبارزین قلابی و منفعل و جارچی‌های دروغ پرداز چه نابخرد هموطن و چه بیگانگان شرم اور، سپری سخت و سنگین ساخته بود که شکست آنها تدابیر پیچیده ای را می طلبید. فرود فولادوند و کوششهای او از ابتدا و در ادامه، سایر مبانی سیاسی و میهن پرستانه و متد مبارزاتی که از سوی جمشید شارمهد صورت گرفت بند اسلام و ماهیت تروریستی آنرا به ایرانیان و جهانیان با استدلال و تخصص عینی و تاریخی خود همراه با تجربه رسانه ای و اجرای قوی و بیان محکم چنان به آب داد که تا آخرین پایگاههای دکانداران استبداد و دیانت را با خود شست و برد و جهان را وادار به تسلیم و تبعیت از پندارها و خواست انجمن پادشاهی نمود، از طرفی دستگاه اسلام برای مقاومت بیشتر در برابر این آفند قوی روز بروز روی به ترور و خشونت و سرکوب بیشتری روی آورد اما از دگر سو جوانان ایرانزمین پی به محتوای دروغین و اهریمنی آن برده تا جایی که پاسارگاد را خانه واقعی و تکیه گاه تاریخی خود یافتند و جهان در مقابل بزرگی کوروش بزرگ و آیین او زانو زد تا تمامی نفوذیها و خرابکاران شکست خورده و متلاشی شدند. جهانی رودر روی انجمن پادشاهی قرار گرفته است و هنوز این راه و مبارزه ادامه دارد. پس از سپری کردن این شرایط “راه کوروش” کوریدور های حساس و نقاطی را که جمهوری انیران اسلامی برای برهم زدن آرامش و امنیت منطقه، جولانگاه سیاستهای خود قرار داده بود و شوربختانه این کارتها در زمینهای بازی برای عده ای که همیشه خواهان ایرانی ضعیف و عقب مانده بودند نیز خوش نشسته بود، شجاعانه برگزید و ابرطرح “راه کوروش را” به آگاهی همگان رساند، با چندی از سران کشورهای درگیر در نزاع امنیتی منطقه در میان گذاشت ، آنها را به چالشها و مذاکرات بسیار و پچ پچ ها واداشت و نشان داد که چگونه میتوان با آرمانی مشخص چنان دنیا را از شر حکومت ننگین اسلامی نجات بخشید که جدا از رهایی مردم ایران و آریابوم از دست دشمنان خود و برقراری آیین ریشه ای صلح و دوستی را نیز به منطقه هدیه کرد. مسلما مقاومتها و توطئه های بسیاری از سوی معرکه گیران سیاسی و نسلی خودخواه، پیر و ورشکسته ای که حاضر به پذیرش اشتباهات و مماشات شکست خورده خود نبود صورت گرفت که همچنان نیز ادامه دارد اما انجمن پادشاهی بر این باور است همچنان که برآیندهای ایجاد شده حاصل از اعمال فشار و نیروی فزاینده ی این ابرطرح، با سرعت هرچه بیشتر عقب افتاده های سیاسی و معاندان را یا وادار به اصلاح خطا خواهد کرد و یا مجبور به کناره گیری. بویژه در یکی از مهمترین مسیرها یعنی اورشلیم بیشتر از سایر مسیرهای مد نظر انجمن پادشاهی تاثیر نیروی وارده از سوی قدرت افراشتگی درفش کاویانی و عبور از گذرگاههای دریایی در جریان طرح، بیش از مسیرهای دیگر خودنمایی کرد و گوشزد نمودن مکرر مسوولیت پذیری نیروهای رقیب در منطقه و اخطار جدی نسبت به پرهیز از مماشات بیشتر آرایشی جدید از نیروها را چنان رقم زده است که دولتمردان مخاطب انجمن پادشاهی را در یک دگردیسی سیاسی و خارج از نرم دیپلماسی با توان و سرعت بسیار به آرمان “راه کوروش” و برقراری “آیین ریشه ای” کشانده تا جایی که سپاه پاسداران هم قبل از موعد و یکباره تروریست معرفی شدچرا که همگان دریافته اند دوام و منافع تضمین شده تنها در این راه است و گزینه دیگری وجود ندارد پس رقابتی سخت و درست در جریان است گویی همگان حضور و بازگشت کوروش را احساس میکنند و پیشتازانی به هیجان آمده اند که دگر شکوه وجود اورا رویا نمی پندارند.

در شرایطی که مهره های بسیاری سوخته اند، پایگاه توطئه گران آشوب زده و منگ آلود است و قطعا در چنین شرایطی تصمیم هوشمندانه و آرای درست بر این هدف استوار خواهد گشت که هرآنچه سد راه است کنار رود.

با اینحال انجمن پادشاهی دگربار گوشزد میکند “راه کوروش” زمان را در یک دور تصاعد هندسی بالا برده است و معادلات سیاسی را از حالت محافظه کارانه خارج ساخته و پیروزی را به ریسک اصلاح مسیر موکول کرده است تا آنجا که همه نیروهایی که در این فرآیند قرار گرفته اند و بویژه پیمان شکنان و موازی کاران دوراه بیشتر پیش روی نخواهند داشت: یا بارزانه به زیر درفش کاویانی پناه آورند یا به سیاه ای در دل تاریک تاریخ بپیوندند و شرمساری را در این تکاپوی سیاسی برای خود و نسلهای آینده برگزینند چراکه راهی بجز “راه کوروش” هرگز وجود نخواهد داشت.

Comments are closed.