آیین ریشه ای و زنان

آیین ریشه ای و زنان
برنامه رادیو تندر در تاریخ ۴ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

شرکت کنندگان: جمشید شارمهد

دیدن این برنامه

فایل های صوتی این برنامه:

[1], [2], [3], [4]

Comments are closed.