درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است .

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است .
برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۲ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۱ ژوئن ۲۰۱۲

شرکت کنندگان: جمشید شارمهد

دیدن این برنامه
 
فایل های صوتی این برنامه:

[1], [2], [3], [4]

Comments are closed.