تقدیم به همه جاشهای وطن فروش

واینان ….
فرومایه ترینند .
قوادانی که
…پرچم جاکشی بر دست !
وطن خودرا به حراج نشسته اند.
حقا که روسپی زنان را یادی !!
زینتی .
که تن خودرا بفروشند
اما…………………
موطن خود را ندهند
به هر قیمتی
از : اسعد امیری زرزا

Tags: ,

Comments are closed.