سلمان فارسی بنيانگذار اسلام

مايا، ناجا، بهوبودان، ابن بخشودان نامهای شاهزاده خائنی هستند که در اسلام به سلمان فارسی شهرت دارد و بنيانگذار اسلام و ارباب و آموزگار محمد تازی و تنها انگيزه او در اين امر رسيدن به پادشاهی ايران بوده که برای آن به ارتش و مرامی کشتار گر نيازمند بود.

مشاهده این بخش از تاریخ

سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-01
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-02
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-03
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-04
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-05
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-06
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-07
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-08
سلمان فارسی بنيانگذار اسلامmp3-09

Tags: ,

Comments are closed.