تاریخ و فرهنگ ایران زمین

تارنمای ایران تاریخ نتایخ تحقیقات آقای امیر حسین خنجی را منتشر کرده است. نتیجه تحقیقات به فرم پی-دی-اف برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است.

بررسی های تاریخی آقای خنجی بر خلاف دیگر بررسان تاریخ، تاریخ های قبل از هخامنشیان را سانسور نکرده است.

http://www.irantarikh.com/iranzamin.htm

Comments are closed.