برگزیده برنامه های سیمای انجمن در ماه اوت ۲۰۰۶

2006-08-03:
مقایسه تازینامه (قرآن) و گاتها، مقایسه فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی.
[1], [2], [3], [4], [5]

فیلم همین برنامه
فرهنگ ایرانی یعنی چه

Comments are closed.